Regulamin konkursu “Dzień babci” w STREFAodNOWA

1. Postanowienia ogólne  

 1. Organizatorem konkursu jest STREFAODNOWA Małgorzata Szubert, ul Bandurskiego 7, 94-020 Łódź , NIP: 7272583516. 
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.  
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4.  Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/strefaodnowa (zwanej dalej “Fanpage”).

 

2. Warunki uczestnictwa  

 1.  W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.  
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.  
 4. Konkurs trwa od 16.01.2020 godzina 17:00 do 19.01.2020 do godziny: 18:00
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19.01.2020 o godzinie 19:00 za pośrednictwem FanPage. 
 6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.  

 

3. Zadanie konkursowe 

 1.  Zadanie konkursowe polega wypowiedzi w komentarzu do postu konkursowego na Fanpage na temat, za co cenimy naszą babcię. Najpiękniejsza wypowiedź będzie nagrodzona. 
 2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.  
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą wypowiedź w komentarzu pod postem konkursowym, które ich zdaniem będzie najpiękniejsza, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.  
 4.  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

 

4. Nagroda  

 1. Nagrodą w konkursie jest bon na zabieg przeciwzmarszczkowy Endermolift na twarz, ważny do 31.01.2020.
 2. Nagrodę należy odebrać osobiście nie później niż do dnia 24.01.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność. 
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
 4. Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma od nas zniżkę 10% na zabieg Endermolift!
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

5. Reklamacje  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania /odbioru nagrody. 
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określone w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).  Administratorem danych osobowych jest STREFAodNOWA Małgorzata Szubert, 94-020 Łódź, al. Bandurskiego 7, NIP: 727 258 35 16. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych, obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych uniemożliwia udział w Konkursie.

 

7. Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 
Call Now Button